Offerte aanvragen? 088 – 284 95 55

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN NIVO Isolatiezorg te Bolsward

ALGEMENE VOORWAARDEN NIVO Isolatiezorg B.V.
KvK: 862517941

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden (AV) gelden de volgende definities:
1.1 Opdrachtnemer: het isolatiebedrijf (NIVO Isolatiezorg) dat deze AV gebruikt of zich hierop beroept.
1.2 Opdrachtgever: de wederpartij van het isolatiebedrijf (zakelijke en particuliere opdrachtgevers).
1.3 Werkdag: doordeweekse dagen niet zijnde van overheidswege of bij CAO voorgeschreven vrije dagen en niet
zijnde de bouwzomervakantie (drie weken conform het zgn. terugvaladvies voor de regio waar opdrachtnemer
gevestigd is) of de bouwkerstvakantie (twee weken).

Artikel 2 – Offerte en overeenkomst
2.1 Deze AV zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van NIVO Isolatiezorg. Indien ook andere
voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van strijdigheid tussen bepalingen, de bepalingen uit deze AV.
2.2 Een opdrachtgever aanvaardt de offerte van opdrachtnemer (incl. deze AV) indien opdrachtnemer het
geoffreerde werk aanvangt.

Artikel 3 – Rechten en verplichtingen
3.1 Opdrachtnemer zal het werk goed en deugdelijk uitvoeren (zie ook art. 9.3), dat op werkdagen binnen de
normale, gebruikelijke werktijden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verschafte informatie (zoals tekeningen, maten, e.d.).
Indien blijkt van onjuistheden of tegenstrijdigheden in dergelijke informatie, geeft dat opdrachtnemer recht op
meerwerkvergoeding.
3.3 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor (het verkrijgen van) alle benodigde vergunningen, ontheffingen en
beschikkingen e.d. Opdrachtgever verzorgt deze.
3.4 Opdrachtgever zorgt voor ongestoorde toegang tot het werk, dat het werk ononderbroken uitgevoerd kan
worden en dat (werkzaamheden van) derden niet het werk van opdrachtnemer belemmeren of vertragen. Indien
hieraan niet voldaan wordt, geeft dat recht op betaling van de extra kosten en/of stagnatieschade voor
opdrachtnemer, waaronder begrepen kosten voortkomend uit vertraging van de aanvang van het werk die niet te
wijten is aan opdrachtnemer.
3.5 Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen, hulpmiddelen en
voorzieningen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd;
3.6 Opdrachtgever draagt desgevraagd zorg voor deugdelijke en voldoende opslagruimte voor materialen,
gereedschappen e.d.
3.7 Opdrachtgever zorgt voor water en elektriciteit t.b.v. het werk en sanitaire gelegenheid t.b.v. het personeel van
opdrachtnemer.
3.8 Opdrachtgever draagt zorg voor bescherming van het werk tegen diefstal, vernieling en andere van buiten
komende invloeden, zoals ook weersinvloeden als regen, vorst, e.d.
3.9 De voorgaande leden 3.6 t/m 3.8 zijn niet van toepassing in het geval van particuliere opdrachtgevers

Artikel 4 – Prijzen
4.1 Alle door opdrachtnemer genoemde prijzen en bedragen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
4.2 In het geval een opdracht wordt geannuleerd door opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van
50% van de aanneemsom tenzij de gemaakte kosten hoger zijn dan 50% van de aanneemsom. Indien dit het geval is,
dan is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle gemaakte kosten ex art. 7:764 BW waaronder begrepen
een vaste winstopslag van 20% (van de aanneemsom).
4.3 Als na aanvaarding van een opdracht, de prijzen van enig onderdeel van het aangenomen werk en/of materialen
en/of arbeidskosten met meer dan 10% stijgen t.o.v. het peil op de offertedatum, is opdrachtnemer gerechtigd die
hogere kosten aan opdrachtgever door te berekenen (onafhankelijk van de voorzienbaarheid van deze prijsstijging)

Artikel 5 – Aanvang, duur en einde werk
5.1 Door opdrachtnemer genoemde termijnen of data zijn indicatief (hebben géén fataal karakter).
5.2 Werkdagen gelden als onwerkbaar indien meer dan de helft van de dag door enige invloed die niet aan
opdrachtnemer is toe te rekenen, niet gewerkt kan worden. Onwerkbaarheid leidt tot verlenging van de planning of
uitvoeringstermijn, zoals ook alle andere wijzigingen in het werk c.q. meerwerk, kostenverhogende omstandigheden
en overmacht tot verlenging van de planning of uitvoeringstermijn leiden (zonder dat voorafgaand schriftelijk bericht
vereist is).
5.3 Onder overmacht wordt verstaan: oorlog, mobilisatie, oproer, onlusten, blokkade, verkeersbelemmeringen,
stakingen, gedwongen stilstand, brand, watersnood of abnormale waterstand, epidemie of ziekte van personeel,
vandalisme, bezetting (ook door krakers), atoomkernreacties, milieuramp, milieuverontreiniging, demonstraties,
acties van maatschappelijke groeperingen, in- of uitvoerverbod of andere beperkende maatregelen van
overheidswege, sneeuw- of ijsbelemmering of door enige andere oorzaak, belemmering van toelevering van de
benodigde grondstoffen, materialen of onderdelen, belemmeringen waardoor het werk niet bereikt kan worden
door personeel, enz.

Artikel 6 – Oplevering / aansprakelijkheid
6.1 Oplevering van het werk vindt in onderling overleg plaats. Leverings- of uitvoeringstermijnen gelden nimmer als
fataal en oplevering kan enkel gevorderd worden na schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn voor
uitvoering en oplevering van het werk wordt gegeven. Pas na verloop van die termijn kan er sprake zijn van verzuim
en/of schadeplichtigheid van opdrachtnemer.
6.2 Vindt geen oplevering plaats, dan geldt het werk als (deels) opgeleverd door (gedeeltelijke) ingebruikname tenzij
en voor zover opdrachtgever tijdig een uitdrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt.
6.3 Door oplevering van het werk gaat het risico van het werk over op opdrachtgever en is opdrachtnemer niet meer
aansprakelijk voor kenbare gebreken (tenzij deze zijn aangemerkt als opleveringspunt).
6.4 Opdrachtnemer heeft immer het recht opleveringspunten binnen een redelijke termijn te verhelpen zonder
aansprakelijk te zijn voor enige schade.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1 Behoudens opzet of grove roekeloosheid van opdrachtnemer, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor
gevolgschade, waaronder begrepen stagnatieschade, winstderving, schade van of jegens derden e.d.
7.2 In ieder geval is de schadeplichtigheid van opdrachtnemer altijd beperkt tot een bedrag gelijk aan eenmaal het
factuurbedrag terzake van (het deel van) het werk waaruit deze aansprakelijkheid voortkomt of samenhangt.
7.3 Opdrachtgever dient opdrachtnemer altijd een redelijke mogelijkheid te geven tot herstel van gebreken, alvorens
er sprake kan zijn van verzuim en schadeplichtigheid van opdrachtnemer, of van ontbinding van de tussen partijen
bestaande overeenkomst.
7.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook, die optreedt bij het
(af)boren en/of -zagen van stenen, voegen, (span-)kabels, leidingen, bewapeningen en alle andere zich in het beton,
muur of overige te bewerken objecten bevindende.
7.5 Opdrachtnemer is bij het boren van de ventilatiekokers niet aansprakelijk voor eventuele schade aan (span-)kabels,
leidingen, bewapeningen en alle andere zich in het beton, muur of overige te bewerken objecten bevindende.
7.6 Bij spouwcleaning adviseert de opdrachtnemer de opdrachtgever om alle naden en kieren in de woning (bijvoorbeeld
rondom kozijnen en op zolder) goed en luchtdicht af te dichten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het eventuele
stofproblemen wat zich door de spouwcleaning zal ontwikkelen.
7.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het eventuele stof in en rondom de woning wat zich door het isoleren zal ontwikkelen.
7.8 Opdrachtnemer neemt bij boor- en/of zaagwerkzaamheden alle mogelijke voorzorgmaatregelen ter voorkoming
van bevuiling en/of beschadiging door water of andere (vloei)stoffen in en/of op de werklocatie en/of andere (aangrenzende)
ruimtes en locaties. De opdrachtgever dient opdrachtnemer altijd op de hoogte te stellen van de eventueel aanwezige
(span-)kabels, leidingen, bewapeningen en andere producten in het te bewerken oppervlak, ook indien opdrachtnemer
hier zelf niet naar informeert. Indien door het achterwege blijven van dergelijke informatie danwel andere onvoorziene
omstandigheden toch (water)schade ontstaat kan opdrachtnemer hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
7.9 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van aansprakelijkheid jegens derden voortkomende uit uitvoering van de
overeengekomen werkzaamheden.

Artikel 8 – Betaling
8.1 Indien opdrachtgever een factuur niet binnen 14 dagen na factuurdatum betaald heeft, is opdrachtgever
zonder dat nader (schriftelijk) bericht vereist is, in verzuim. In het geval een kortere betalingstermijn is
overeengekomen geldt de kortere termijn en treedt het verzuim eerder in.
8.2 Opdrachtnemer is gerechtigd tot tussentijds te factureren gelijk aan de stand van het werk; opdrachtgever
is gehouden tot betaling van die facturen voor zover het werk is uitgevoerd (incl. uitgevoerd meerwerk).
8.3 Opdrachtgever dient facturen te betalen zonder enige verrekening. Opdrachtgever heeft géén
opschortingsrechten w.b. betaling van de facturen van opdrachtnemer uit welke hoofde ook.
8.4 Bij overschrijding van de sub 8.1 genoemde betalingstermijn, verbeurt opdrachtgever aan opdrachtnemer
een vertragingsrente van drie (3) procent per maand of gedeelte van een maand over het onbetaalde bedrag.
8.5 Opdrachtnemer is gerechtigd tot vergoeding van door hem gemaakte incassokosten of buitengerechtelijke
kosten, welke immer een minimum van 10% van het openstaande bedrag bedragen danwel minimaal € 250
(danwel het minimumbedrag ex art. 6:96 BW). 8.6 Indien opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen
voldoet is opdrachtnemer gerechtigd om al zijn (garantie)verplichtingen op te schorten.

Artikel 9 – Reclames en garantie
9.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebreken die bij oplevering kenbaar waren maar niet gemeld zijn
(zie art. 6). Gebreken die later kenbaar worden dienen –op straffe van verval van alle aanspraken van
opdrachtgever- binnen 14 dagen nadat deze kenbaar zijn geworden gemeld te zijn aan opdrachtnemer. Dit
dient -op straffe van verval van alle aanspraken- schriftelijk te gebeuren.
9.2 Opdrachtgever is akkoord met facturen van opdrachtnemer (ook w.b. de omvang van die facturen) indien
niet binnen 8 dagen na factuurdatum, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar is gemaakt tegen die factuur en/of
de omvang daarvan.
9.3 Opdrachtnemer voert de overeengekomen werkzaamheden deugdelijk uit. In geval van klachten over het
materiaal is NIVO Isolatiezorg niet verder gehouden tot garantie dan hetgeen aan garantie door de fabrikant
van het materiaal wordt verleend.

Artikel 10 – Geschillen
10.1 Op alle overeenkomsten met opdrachtnemer is enkel het Nederlands recht toepasselijk.