Home » Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN
NIVO Isolatiezorg te Bolsward

Artikel 1 – Algemene begripsbepalingen
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever : Een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon die aan NIVO Isolatiezorg opdraagt werkzaamheden/diensten te verrichten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van andersluidende inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever van toepassing op alle overeenkomsten van NIVO Isolatiezorg, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien en voor zover NIVO Isolatiezorg voor de te verrichten werkzaamheden/dienstverlening derden inschakelt, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen.

2. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. NIVO Isolatiezorg en de opdrachtgever zullen in overleg treden over de inhoud van de nieuwe bepalingen ter vervanging van de door nietigheid c.q. vernietiging getroffen bepalingen.

Artikel 3 – Offertes, prijzen en totstandkoming der overeenkomst
Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Zij zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld en, voor zover van toepassing, gebaseerd op de door of namens de opdrachtgever verstrekte specificaties, maten, tekeningen etc. of door het opmeten van de te isoleren oppervlakte van het object door NIVO Isolatiezorg. De vrijblijvendheid van aanbiedingen en offertes geldt ook voor de door opdrachtgevers bij NIVO Isolatiezorg geplaatste orders via het personeel van NIVO Isolatiezorg of via tussenpersonen, tenzij door NIVO Isolatiezorg of de cliënt/opdrachtgever direct of binnen 8 dagen na het gedane aanbod aan degene aan wie de offerte is gericht schriftelijk mededeelt dat sprake is van een bindend aanbod.

De overeenkomst tussen partijen komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van NIVO Isolatiezorg van de order aan de opdrachtgever en of door het ondertekenen en opsturen door de opdrachtgever van een bevestiging die als bijlage is meegezonden bij een offerte of bevestiging. Wijzigingen van en aanvullingen op een bestaande overeenkomst kunnen partijen slechts binden nadat deze wijzigingen en/of aanvullingen door NIVO Isolatiezorg uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 – Duur en einde overeenkomst
De overeenkomst vangt aan en eindigt op de in de bevestiging genoemde data of in een nader te maken afspraak waarop geïsoleerd kan worden. Indien geen einddatum in de bevestiging wordt genoemd wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan. De opdrachtgever of NIVO Isolatiezorg kunnen de overeenkomst voor onbepaalde tijd slechts opzeggen per aangetekend schrijven aan de andere partij met in acht name van een opzegtermijn van zes maanden. De overeenkomst kan tussentijds zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst is vereist per aangetekende brief door NIVO Isolatiezorg worden beëindigd, indien:

1. De opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden en/of de nadere overeenkomst niet nakomt.

2. De opdrachtgever met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.

3. De opdrachtgever zijn bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt.

4. De opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement komt te verkeren, dan wel aangifte doet als bedoeld in artikel 1 van de Faillissementswet, dan wel een schuldsaneringsregeling als bedoeld in artikel 84 e.v. van de Faillissementswet van toepassing is verklaard.

5. Op het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel de opdrachtgever op andere wijze geacht wordt niet in staat te zijn de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, na te kunnen komen.

6. De opdrachtgever wordt ontbonden of de rechtspersoonlijkheid verliest dan wel wijzigt.

Artikel 5 – Zekerheidsstelling en voorschotten
Alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst c.q. tot voortzetting van de reeds aangevangen werkzaamheden is NIVO Isolatiezorg bevoegd van opdrachtgever een voorschot op de te betalen prijs te verlangen dan wel van de opdrachtgever een zekerheidsstelling te verlangen, zulks ter vrije keuze van NIVO Isolatiezorg.
Indien de opdrachtgever weigert het gevraagde voorschot te voldoen c.q. de gevraagde zekerheidsstelling te bieden, dan is NIVO Isolatiezorg gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden middels een schriftelijke mededeling, zulks onverlet de in artikel 4 genoemde ontbindingsgronden en onverlet het recht van NIVO Isolatiezorg om in zo’n geval schadevergoeding van de opdrachtgever te verlangen.

Artikel 6 – Uitvoering van de werkzaamheden

1. NIVO Isolatiezorg zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren,
behartigt de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen en verricht zijn werkzaamheden/diensten naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen.

2. In geval van klachten over het materiaal is NIVO Isolatiezorg niet verder gehouden tot garantie dan hetgeen aan garantie door de fabrikant van het materiaal wordt verleend.

3. De opdrachtgever is in het kader van een juiste taakvervulling gehouden de medewerkers van NIVO Isolatiezorg toegang te verlenen tot alle plaatsen in het bedrijf of de woning, waar de aanwezigheid naar het oordeel van de betreffende medewerkers in het kader van de uitvoering der werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk is.

4. De opdrachtgever is gehouden aan NIVO Isolatiezorg tijdig alle gegevens en inlichtingen te verschaffen die deze noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden/diensten te kunnen verrichten.

5. Indien door omstandigheden buiten schuld van NIVO Isolatiezorg geplande werkzaamheden/diensten niet kunnen worden uitgevoerd, is de opdrachtgever toch de daaraan verbonden kosten aan NIVO Isolatiezorg verschuldigd, behoudens in het geval de opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van een overmachtsituatie als nader omschreven in artikel 9 lid 1.

6. NIVO Isolatiezorg behoudt zich het recht voor bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, indien hij dit nodig of gewenst acht.

7. Partijen zijn gehouden tot overleg, zo dikwijls een van hen dit noodzakelijk acht voor een goede uitvoering der overeengekomen werkzaamheden.

Artikel 7- Aflevering en risico
1. De levertijd, waaronder begrepen de termijn van de door NIVO Isolatiezorg te verrichten werkzaamheden, vangt aan op de dag als vermeld in de offerte c.q. de bevestiging van de order.

2. Indien voor de uitvoering van de opdracht bepaalde gegevens, tekeningen, maten etc. noodzakelijk zijn en/of bepaalde formaliteiten zijn vereist gaat de levertijd pas in op het moment dat de gegevens, tekeningen, maten etc. in het bezit van NIVO Isolatiezorg zijn dan wel de vereiste formaliteiten zijn vervuld.

3. Indien er sprake is van een afwijking op de bekend zijnde maten en oppervlakten tengevolge van niet eerder bekende gegevens of verborgen gebreken dan zijn afwijkingen meer of minder dan 5% van het gemeten oppervlakte niet verrekenbaar.

4. Indien door NIVO Isolatiezorg een voorschot of zekerheidsstelling wordt verlangd, dan vangt de levertijd aan na ontvangst van het voorschot of de zekerheidsstelling.

5. Indien door NIVO Isolatiezorg tussentijds een voorschot of zekerheidsstelling wordt verlangd, dan wordt de levertijd opgeschort totdat het voorschot of de zekerheidsstelling door NIVO Isolatiezorg is ontvangen.

Artikel 8 – Betaling, rente en kosten
1. De opdrachtgever dient het totaal bedrag van de factuur binnen de overeengekomen termijn in de offerte te voldoen. De standaard betaaltermijn is contant of binnen 8 dagen na oplevering van het werk, hetgeen is overeengekomen in de bevestiging tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

2. De opdrachtgever is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke vordering dan ook.

3. De opdrachtgever is niet gerechtigd om betalingen tegen te houden indien er sprake is van werkzaamheden die onder de Garantievoorwaarden vallen en die  erkend zijn en volgens afspraak uitgevoerd zullen worden.

3. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst overeenkomstig artikel 4 lid 3 wordt geen restitutie verleend. Eventueel nog niet betaalde termijnen van de overeengekomen prijs zijn bij beëindiging conform artikel 4 lid 3 terstond opeisbaar en verschuldigd. Beëindiging kan niet plaatsvinden als de werkzaamheden zijn afgerond dan dient de opdrachtgever haar  verplichtingen te voldoen.

4. Indien het factuurbedrag niet is betaald op de in lid 1 genoemde datum of na de overeengekomen uitvoerdatum, dan is de opdrachtgever na 30 dagen van rechtswege in verzuim en zal de opdrachtgever schriftelijk worden aangemaand de schuld, verhoogd met wettelijke rente vanaf de datum waarop het bedrag verschuldigd is geworden, binnen 10 dagen na de datum van de aanmaning te voldoen.

5. Indien de betaling inclusief wettelijke rente niet binnen 10 dagen na de datum van de aanmaning heeft plaatsgevonden komt bij dienstverlening op reguliere basis de aanspraak op de werkzaamheden/dienstverlening te vervallen. Alle nog verschuldigde termijnen worden terstond in zijn geheel opeisbaar.

6. Zodra de volledige schuld, verhoogd met wettelijke rente, is voldaan kan weer aanspraak worden gemaakt op werkzaamheden c.q. dienstverlening.

7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door NIVO Isolatiezorg en/of het door NIVO isolatiezorg ingeschakelde incassobureau dan wel de gerechtsdeurwaarder worden gemaakt in verband met incasso van achterstallige betalingen en de daarop betrekking hebbende wettelijke rente komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van de in totaal door de opdrachtgever verschuldigde som met een minimum van 70,- of datgene wat een incassobureau met de vordering aan kosten verrekend.

Artikel 9 Overmacht en annulering
Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waarmee partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening konden houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verlangd, door oorzaken buiten de schuld- of risicosfeer van een der partijen ontstaan, zoals:
– oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen
– niet of niet tijdig levering van goederen en diensten door derden
– werkstaking, blokkades
– bedrijfsstoring (bijvoorbeeld door brand, het verloren gaan van gegevens, ongeval, epidemieën e.d.)

– weersomstandigheden zoals vorst of hitte.

2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van partijen niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In geen geval zal NIVO Isolatiezorg gehouden zijn tot het vergoeden van door de opdrachtgever geleden schade in geval van overmacht.

3. Indien de overeenkomst in geval van overmacht tussentijds door NIVO Isolatiezorg is beëindigd, is door de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als met de stand der uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt.

4. Indien de opdrachtgever zijn order alsnog geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, dan behoeft dit de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NIVO Isolatiezorg. Alsdan is de opdrachtgever gehouden alle met het oog op de uitvoering door NIVO Isolatiezorg reeds gemaakte kosten van voorbereiding, opslag, materiaal, loonkosten etc te vergoeden, te vermeerderen met een schadeloosstelling van 10 % van de overeengekomen prijs.

Artikel 10- Aansprakelijkheid
1. NIVO Isolatiezorg aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, en wel tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel de directe schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid, met dien verstande dat bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd de totale aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot de door de opdrachtgever te betalen vergoeding over een periode van ten hoogste een jaar direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de schadeveroorzakende gebeurtenis.

3. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de directe schade een gevolg is van opzet of grove schuld van NIVO Isolatiezorg of van haar leidinggevende werknemers.

4. NIVO Isolatiezorg is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen,schade door bedrijfsstagnatie of weersomstandigheden zoals harde wind, vorst en regen.

5. Alvorens NIVO Isolatiezorg aansprakelijk te stellen is de opdrachtgever gehouden NIVO Isolatiezorg zo mogelijk in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering der overeenkomst gemaakte fout binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstellen.

6. NIVO Isolatiezorg draagt voor schending van met derden gemaakte afspraken of inbreuk op rechten van derden alleen aansprakelijkheid, indien het bestaan van dergelijke voorschriften of rechten bij op het betreffende vakgebied werkzame personen of diensten algemeen bekend is, of wanneer de opdrachtgever op het bestaan van zodanige voorschriften of rechten heeft gewezen. Voor het overige dient opdrachtgever NIVO Isolatiezorg te vrijwaren voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

7. Indien de opdrachtgever aan NIVO Isolatiezorg informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze informatiedragers, elektronische bestanden en software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 11- Auteursrecht
1. Met betrekking tot de door of namens NIVO Isolatiezorg uitgebrachte adviezen en plannen berust het auteursrecht bij NIVO Isolatiezorg. De met advisering verband houdende stukken die door de opdrachtgever aan NIVO Isolatiezorg worden afgegeven, blijven intellectueel eigendom van de opdrachtgever.

2. De opdrachtgever verbindt zich de door of namens NIVO Isolatiezorg uitgebrachte adviezen niet aan derden ter inzage te geven dan na voorafgaande toestemming van NIVO Isolatiezorg, tenzij er sprake is van het naleven van een wettelijk voorschrift.

Artikel 12- Geheimhouding
NIVO Isolatiezorg en de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door NIVO Isolatiezorg of de opdrachtgever als zodanig schriftelijk is medegedeeld of als dit uit de aard van de informatie voortvloeit.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op alle door NIVO Isolatiezorg gedane aanbiedingen en/of offertes,
hoe ook genaamd, alsmede op alle met NIVO Isolatiezorg gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. NIVO Isolatiezorg BV (KvK: 862517941)